Kartta

Suomen Suunnistusliiton karttarekisteristä löytyvät Suomessa vuonna 2006 ja sen jälkeen valmistetut, Suunnistusliitolle raportoidut suunnistuskartat sekä osa vuonna 2005 ja aiemmin valmistuneista suunnistuskartoista. Näiden lisäksi on olemassa vanhempia suunnistuskarttoja, joilla on lähinnä historiallista merkitystä, sekä joidenkin yksityisten toimijoiden valmistamia karttoja (mm. Liikup/HNC).

TIETOA KARTOITUKSESTA

Suunnistuskarttoja Suomessa valmistavat pääasiassa suunnistusseurat. Valmistaja voi olla myös alue, liitto, kunta, muu yhteisö tai näiden yhtymä. Vuosittain karttoja valmistuu noin 450 kpl. Näistä suunnistuskarttoja on runsaat 300 kpl, opetus ja sprinttisuunnistuskarttoja noin 100, hiihtosuunnistuskarttoja noin 25 ja pyöräsuunnistuskarttoja noin 10 kpl.

Vuosittain kartoitettu pinta-ala on 1500-2000 neliökilometriä, mistä ensikartoitusta noin 600 neliökilometriä, uusintakartoituksia noin 400 neliökilometriä ja ajantasaistuksia noin 700 neliökilometriä.

Painosmäärä on vuosittain yli miljoona arkkia. Karttojen valmistamiseen käytetään vuodessa aikaa noin 60 000 tuntia. Siitä vain alle puolet on palkallista. Uuden alueen kartoitusaika vaihtelee huomattavasti maaston vaativuuden (mm. korkeuserot ja kohteiden esiintymistiheys) mukaan. Keskimäärin kartoitustyö vie suomalaisessa metsämaastossa aikaa noin 40-50 tuntia neliökilometriä kohden, mutta paikoin on syytä varautua huomattavasti suurempaankin ajankäyttöön. Vanhan kartan ajantasaistus vie noin 15 h/km2, ja siinäkin työssä aikavaihtelut ovat suuria. Ammattikartoittajat veloittavat uuden kartan laatimisesta nykyisin noin 1500 euroa neliökilometriltä.

Suomessa suunnistuskartoitusta johtaa, valvoo ja ohjaa Suomen Suunnistusliiton karttaryhmä. Siihen kuuluvat sivutoiminen SSL:n karttavastaava/karttavalvoja, sivutoiminen karttasihteeri, neljä jäsentä sekä liiton toimiston edustaja. Suomi on jaettu 14 alueeseen, joista kullakin on vähintään yksi alueen karttavalvoja, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueen maastovarauksista huolehtiminen, kartoituslupien myöntäminen sekä karttaraportoinnista huolehtiminen.

KARTAT, LUVAT JA OIKEUDET

Kartanteko-oikeudet

Suomen Suunnistusliiton alaisessa karttojen lupajärjestelmässä lähtökohta on se, että kunkin suunnistuskartan oikeudet kuuluvat seuralle, jonka nimissä kartta raportoidaan Suunnistusliiton Karttarekisteriin. Suunnistavan Uudenmaan karttavalvoja on toimivaltainen vain Uudenmaan suunnistusalueen toiminta-alueella.

Seuralla on karttaan ensikäyttöoikeus vuoden ajan ensimmäisestä kartalla järjestetystä kilpailusta alkaen, tai jos kartalla ei järjestetä kilpailua, yhden vuoden ajan raportointipäivästä lukien. Alueen karttavalvoja voi pidentää ensikäyttöoikeutta vuodella erityisistä syistä.

Tämän jälkeen kartan on oltava saatavilla, myös muiden seurojen, suunnistustoimintaan kohtuulliseksi katsottavaan hintaan. Saatavuusvelvoite ei tällä hetkellä (v. 2024 tilanne) koske tiedostoja. Jos näin ei alueen karttavalvojan kehotuksesta huolimatta tapahdu, alueen karttavalvojalla on oikeus myöntää toiselle seuralle lupa tehdä kartta samasta maastosta.

Suunnistusliiton jäsenseura tarvitsee luvan suunnistuskartan tekemiseen. Lupajärjestelmällä varmistetaan, etteivät esimerkiksi kaksi seuraa yritä toisistaan tietämättä kartoittaa samaa maastoa.

Karttarekisterin kartan tyhjät alueet ovat "vapaata riistaa", jonne kuka tahansa seura voi hakea kartoituslupaa. Kartoituslupaa ei kuitenkaan myönnetä, ellei seuralla ole uskottavia resursseja kartan tekemiseen ja käyttämiseen.

Karttarekisterissä yli 10 vuotta vanha toisen seuran kartta ei ole ehdoton kartoitusluvan myöntämiseste. Tällöin katsotaan, että vanhan kartan omistajaseuralla on oikeus tulla kuulluksi kartoitusluvan myöntämisessä. Jos alueen entinen omistajaseura suhtautuu kartoitushankkeeseen myönteisesti, lupa myönnetään. Jos entinen omistajaseura vastustaa, tämä hakee alueeseen kartoituslupaa. Asian käsittelystä ks. alempaa "Toiminta riitatapauksissa".

Alle 10 vuotta vanhan, säännöllisesti käytössä olleen suunnistuskartan saa päivittää ilman erillistä lupaa seura, joka on Karttarekisterin mukaan kartan omistajaseura. Päivityksellekin voi kuitenkin halutessaan hakea luvan alueen karttavalvojalta.

Vakiintuneesti on ollut tapana katsoa, että seurojen tekemät kartat voivat vähäisessä määrin mennä päällekkäin, kun tämä on tarkoituksenmukaista esim. pysäköintitilan, ali- tai ylikulkujen tai muun syyn takia. Suunnistuskartalla vähäisen päällekkäisyyden määränä on pidetty enintään yhtä neliökilometriä.

Alueen karttavalvoja käsittelee kartoitusvaraus- ja kartoituslupahakemukset yhden kuukauden kuluessa. Lupa tulee voimaan kuukauden kuluessa myöntöpäivästä, ellei luvasta ole valitettu, ja on voimassa kyseisen kartan julkaisemiseen, kuitenkin enintään myönnettäessä annettuun voimassaolopäivään saakka. Kartoituslupa voidaan peruuttaa, jos näyttää ilmeiseltä, että karttaa ei valmisteta tai oteta käyttöön ilmoitetussa aikataulussa.

Kartanteko-oikeudet / pienten lajien poikkeukset

Pyöräsuunnistuskartalle, hiihtosuunnistuskartalle ja tarkkuussuunnistuskartalle voidaan myöntää kartoituslupa myös sellaiseen maastoon, joka kuuluu rekisteröidyn suunnistus-, opetus- tai sprinttisuunnistuskartan perusteella toiselle seuralle, kahden ensimmäisen kohdalla jopa ilman, että seura tästä saa tietää.

Tarkkuussuunnistuskartan osalta on kuitenkin huomioitava, että lupa päällekkäiskartoitukseen tarkoittaa vain tarkkuussuunnistuksessa käytettävää, tyypillisesti pientä 20-50 ha kokoista uralta nähtävää maastoaluetta, ja että tarkkuussuunnistuksen järjestämisessä on huomioitava, jos alueelle on tulossa jokin merkittävä muu suunnistuskilpailu (mahdollinen harjoituskieltoalue).

Seurojen yhteiset kartat

Karttarekisteri ei toistaiseksi ymmärrä seurojen yhteisiä karttoja. Seurojen välinen yhteistyö karttojen käytössä ja valmistamisessakin on suotavaa, mutta ehdoista on hyvä sopia seurojen välillä kirjallisesti. Karttaoikeuksista on hyvä sopia kirjallisesti myös tapauksessa, joissa seurat yhdistyvät tai eroavat.

Toiminta riitatapauksissa

Jos

  • useampi seura haluaa laatia kartan samasta maastosta
  • useampi seura katsoo omistavansa kartoitusoikeudet samaan alueeseen
  • seura on tyytymätön saamaansa lupapäätökseen

eikä asiassa päästä sopuun neuvotteluteitse, asia siirretään ensin suunnistusalueen hallituksen käsiteltäväksi ja tarvittaessa edelleen Suunnistusliiton karttaryhmälle.

Maanomistajaluvat

Lisäksi seuran kannattaa varmistaa maanomistajilta ja metsästysoikeuden haltijoilta, että maastossa voi järjestää suunnistustapahtumia.

 

 

Lue lisää Suunnistusliiton nettisivulta.

OHJEET SEURAN KARTTAVASTAAVALLE

1) Varmistu siitä, että maastossa on maanomistajien ja metsästysoikeuden haltijain näkökulmasta realistiset mahdollisuudet järjestää suunnistustoimintaa

2) Jos olet laatimassa uutta karttaa tai olet ryhtymässä päivittämään karttaa, jonka viimeisimmästä raportoinnista tulee kuluneeksi yli 10 vuotta ennen kun uusi kartta saadaan raportoiduksi, hae kartoituslupaa Karttarekisterissä.

Erityistapauksissa (yhteinen kartta, riita oikeudesta alueeseen ym.) esitä lisäksi karttavastaavalle kirjallista lisäselvitystä.

3) Sovi kartoituksesta kartoittajan / kartoittajien kanssa

4) Pyydä alueen karttavalvojalta joitakin viikkoja ennen kartan ensikäyttöä raporttinumero karttaa varten ja huolehdi, että se tulee karttaan.

5) Raportoi kartta loppusyksyllä Suunnistusliiton ohjeiden mukaisesti Karttarekisteriin ja lähetä kartta paperisena tai sähköisenä sekä Suunnistusliittoon että alueen karttavalvojalle.

6) Pidä huolta, että seurasi johtokunta ymmärtää, että kartat ovat seuran arvokas omaisuuserä, jota kannattaa myös käyttää.